Open: 24 hours 7 days a week
 

Piston set

147.78 GBP
Sprite / Midget Piston set
compression ratio: 8.8:1, 4-ring piston, +0.060"

Sprite / Midget Sprite/Midget with 1275 cc.